Choď na obsah Choď na menu
 


G - M kódy vysvetlivky

5. 11. 2009

 

M-kód

K G-kódu patrí tiež M-kód ktorý obsahuje doprovodné funkcie ktoré ovládájú stroj

M0 nepodmienené zastavenie programu
M1 podmienené zastavene programu (obsluhou)
M2 koniec programu
M3 zapnúť frézu (v smere hodinových ručičiek)
M4 zapnout øezání (proti smìru hodinových ruèièek)
M5 vypnout øezání
M6 výmìna nástroje
M7 chlazení (zatopení)
M8 chlazení (postøik)
M9 vypnout chlazení
M10 zasvorkovat paletu
M11 uvolnit paletu
M30 konec programu/pøetoèení (potøeba pro starší stroje) (pøíklad z teorie jazykù => turingùv stroj)

G-kód

Tiež sa konečne dostáváme k hlavným inštrukciám, ktoré ovládajú stroj priamo z hľadiska poziciovania nástroje za účelom frézovania. Výpis vybraných instrukcí G-kódu:

G00 ryché pozicování
G01 lineární interpolace
G02 kruhová interpolace ve smìru hodinových ruèièek
G03 kruhová interpolace proti smìru hodinových ruèièek
G04 Dwell
G05.1 Q1. ovládání Ai Nano tvarování
G05 P10000 HPCC jemné obrábìní (malé bloky)
G10/G11 Programovatelný datový vstup/pøerušení zápisu dat
G17 výbìr plochy X-Y
G18 výbìr plochy X-Z
G19 výbìr plochy Y-Z
G20 programování v palcích
G21 programování v mm
G28 Návrat na startovní pozici
G30 návrat druhého referenèního bodu
G31 pøeskoèit funkci (používá se ke zkoušení a mìøení)
G33 konstantní rozteè
G34 promìnná rozteè
G40 vypnutí kompenzace rádiusu nástroje
G41 kompenzace rádiusu nástroje doleva
G42 kompenzace rádiusu nástroje doprava
G53 Strojní pozicový systém
G54 až G59 Pracovní pozicový systém
G54.1 P1 až P48 Rozšíøený pozicový systém
G73 konzervovaný cyklus velmi rychlého vrtání
G80 pøerušení konzervovaného cyklu
G81 jednoduchý vrtací cyklus
G82 vrtací cyklus s dwell
G83 letmy vrtací cyklus
G90 Absolutní programování (B a C systémy)
G91 inkrementální programování (B a C systémy)
G92 Programming z bodu absolutní nuly
G94/G95 palcù za minutu/palcù za znovunaplnìní (A systémy)
G98/G99 palcù za minutu/palcù za znovunaplnìní (B a C systémy)
G96/G97 konstantní øezací rychlost (konstantní plošná rychlost)/Konstantní rotaèní rychlost(Otáèky za minutu)